Dodamies uz festivālu “LAMPA” – parunāsim!

 

lampa_FB_digitalais_kits_7.png

Nāciet uz CenzūraiNē telti: parunāsim mājīgā atmosfērā. Un nepalaidiet garām debati par “Aizliegtajiem tematiem skolās” –  1. jūlijā 18.00 -19.30 uz Swedbank Izglītības skatuves. Ar visu festivāla “LAMPA” programmu varat iepazīties festivāla mājaslapā.

Screen Shot 2016-06-27 at 14.32.59

Atklāta vēstule tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam

 2016.gada 10.maijs.

 

Atklāta vēstule a.god. Dz. Rasnača kungam

Tieslietu ministram

Par Stambulas konvencijas (Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu) parakstīšanu Latvijā

Pagājušā nedēļā četri baznīcu vadītāji Latvijā (Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu baznīcas vadītājs, arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs, Latvijas Pareizticīgās baznīcas virsgans, Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, un Latvijas Baptistu baznīcas bīskaps, Pēteris Sproģis) publicēja atklātu vēstuli, kurā viņi aicināja Latvijas republikas Saeimu neparakstīt Stambulas konvenciju. Cienījamie bīskapi šajā vēstule saka: “Mēs – Latvijas kristīgo baznīcu vadītāji – aicinām politiķus, valdību, ierēdņus uztvert Stambulaskonvencijas nosaukumā izteikto nepieciešamību kā pamudinājumu darīt visu nepieciešamo, lai novērstu reālos cēloņus vardarbībai ģimenē, līdz ar to apkarojot vardarbību, kas vērsta pret sievietēm. Runājot par konvencijas saturu, uzskatām, ka pašreizējā formā tā nav pieņemama, jo satur būtiskas nepilnības, kuras pieļauj tendenciozus, ideoloģiskus skaidrojumus – arī tādus, kam nav nekādas saistības ar vardarbības izskaušanu. Ja Saeimai tomēr nāktos Stambulas konvenciju ratificēt, mēs aicinām nodrošināt to, lai būtu aizsargātas Latvijas Republikas Satversmē un likumos ietvertās vērtības.”

Mēs, baznīcu vadītāji un darbinieki no citām kristīgām organizācijām vēlamies apliecināt, ka mēs atbalstam Konvencijas mērķus, kā tie arī atrodami Labklājības ministrijas mājas lapā.

Konvencijas mērķi ir

• mazināt visas pret sievietēm un meitenēm vērstas diskriminācijas formas un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību;

• aizsargāt sievietes un meitenes no visām vardarbības formām, novērst, sodīt un mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē;

• īstenot visaptverošus pasākumus, lai aizsargātu un palīdzētu visiem vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē upuriem;

• veicināt starptautisko sadarbību ar mērķi mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē;

• nodrošināt atbalstu un palīdzību organizāciju un tiesībsargājošo iestāžu efektīvai sadarbībai, izveidojot kopīgu pieeju vardarbības mazināšanai pret sievietēm un ģimenē.

Apliecinām arī, ka nesaskatām Konvencijā iespēju ieviest tendenciozus izskaidrojumus, kas būtu pretrunā ar Latvijas republikas Satversmi. Ar Saeimas lēmumu, protams, ir iespējams atzīmēt pantus Konvencijā, kuras ir Latvijas kontekstā nevēlamas vai neatbilstošas. Tomēr neparakstīt pašu Konvenciju būtu signāls mūsu valsts no vardarbības nepasargātiem ļaudīm, ka valsts nav gatava iestāties par vardarbības apkarošanu, kā arī pastiprināti palīdzēt upuriem. Konvencija paredz sadarbību valstu starpā (piemēram, informācijas un datu apmaiņu), kas būtiski palīdzētu novērst vardarbību pret neaizsargātajiem.

Jēzus mums saka: “Nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis…. patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” (Mateja ev.25.nodaļa).

Mūsu pienākums kā kristiešiem ir tāds – aizsargāt vājos un neaizsargātos, pārsiet brūces ievainotajiem. Uzskatām, ka Stambulas konvencijā izteiktās vērtības tieši saskan ar kristīgajām vērtībām; un aicinām Saeimu to parakstīt un ratificēt.

Jūsu

prof Dr Dace Balode (Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne)

māc Varis Bitenieks (Latvijas ev.lut. baznīcas ārpus Latvijas mācītājs Latvijā)

prāv Klāvs Bērziņš (Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītājs)

prof Dr Laima Geikina (Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore)

prāv Ieva Graufelde (Latvijas ev.lut. baznīcas ārpus Latvijas Eiropas prāveste)

Dr Ilze Jansone (Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes vadošā pētniece)

bīsk.emer. Jāna Jēruma-Grīnberga

(Rīgas Sv Pestītāja Anglikāņu draudzes mācītāja)

Irma Kalniņa (Sv Pestītāja Anglikāņu draudzes Aizgādne)

Rudīte Losāne (Latviešu luterāņu sieviešu teoloģu apvienības prezidente)

māc Guntars Rēboks (Latvijas ev.lut. baznīcas ārpus Latvijas mācītājs Latvijā)

māc Markus Šohs (Schoch) (Vācu evaņģeliski-luteriskā baznīca Latvijā)

prof Dr Valdis Tēraudkalns (Latvijas Bībeles biedrība)

māc Mārtiņš Urdze (Latvijas ev.lut. baznīcas mācītājs)

māc Dr Kārlis Žols

(Latvijas ev.lut. baznīcas ārpus Latvijas prāvesta vietas izpildītājs Latvijā)

 

Informāciju sagatavoja Jāna Jēruma-Grīnberga, bīskape emerita, Sv Pestītāja Anglikāņu draudzes mācītāja. Pārpublicēts no LETA

Aicinām valdību parakstīt Stambulas konvenciju un izvērtēt tieslietu ministra rīcību

 Mēs, šo aicinājumu parakstījušie, lūdzam Ministru kabinetu atbalstīt Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencija) parakstīšanu un neņemt vērā tieslietu ministra iesniegto ziņojumu un nepamatotos argumentus pret konvencijas parakstīšanu.

Kopš 2009.gada Stambulas konvencijas izvērtēšanā ir piedalījusies arī Tieslietu ministrija (TM), un tās viedokļi ir ņemti vērā Latvijai līdzdarbojoties Stambulas konvencijas izstrādē. TM ir sniegusi arī savu ieguldījumu Labklājības ministrijas, kā atbildīgās institūcijas ziņojuma par konvencijas ieviešanu sagatavošanā, un līdz 2015.gada rudenim TM tika atbalstījusi Stambulas konvencijas parakstīšanu un nesaskatīja tajā pretrunas ar Satversmi.

Uzskatām, ka TM, balstot savu viedokli pret konvencijas parakstīšanu Ingas Kačevskas advokātu biroja sagatavotajā “juridiskajā analīzē”, kas ir izpelnījusies skarbu kritiku kā neatbilstošu “juridiskās analīzes” statusam, neievēro Valsts pārvaldes iekārtas likumu, un tāpēc šāda pozīcija Ministru kabinetam nevar būt saistoša. Valsts pārvaldes iekārtas likums nosaka, ka valsts pārvaldes iestādes pārstāv Latvijas Republiku (5. pants) un darbojas sabiedrības interesēs (10.panta trešā daļa), ka arī ievēro citus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētos valsts pārvaldes principles

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un viņa kolēģi 2016.gada 9.maija preses konferencē atzina, ka viņš virza savu ideoloģisko nostāju, tādā veidā darbojoties pretēji valsts pārvaldes principiem, un TM iesniegtā Stambulas konvencijas “juridiskās analīzes” faktiskā izpildītāja Baiba Rudevska tika izvēlēta, “jo viņas viedoklis bija zināms no sociālajos tīklos paustā“.

Tas ir bezprecedenta gadījums, kad valsts pārvaldes iestādes analītisku pētījumu izstrādātājus meklē pēc amatpersonām, acīmredzami, patīkamiem un ideoloģiski atbilstošiem viedokļiem, nevis kvalifikācijas un prasmes, caurspīdīgā atlases procesā. Tas rada nopietnas bažas, ka tieslietu ministrs un viņa pārstāvētā ministrija šobrīd nepārstāv sabiedrības, bet gan paša Tieslietu ministra un šauru personu grupas intereses, un nelietderīgi šķērdē valsts līdzekļus.

Ņemot vērā tieslietu ministra līdzšinējos izteikumus, rīcību Stambulas konvencijas ziņojuma sagatavošanas un izplatīšanas procesu, jo īpaši ministra rīcību, kas ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un ceturto daļu, lūdzam Ministru prezidentu nopietni izvērtēt tieslietu ministra Dzintara Rasnača atbilstību amatam un spēju pildīt ar likumu noteiktās funkcijas.

Parakstījušo organizāciju vārdā

Iluta Lāce, Resursu centrs sievietēm “Marta”

Parakstījušie: 

Biedrība „Access Lab”

Biedrība „Ascendum”

Biedrība „Iecavas sieviešu klubs „Liepas””

Biedrība „Papardes zieds”

Biedrība „Skalbes”

Biedrība „Latvijas Bērnu Labklājības tīkls”

Biedrība „Latvijas Jaunatnes padome”

Biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”

Biedrība „Latvijas Vecāku forums”

Biedrība „Veselības projekti Latvijai”

Domnīca „Providus”

Fonds atvērtai sabiedrībai „DOTS”

Nodibinājums „Dzīvnieku drauga fonds”

Sabiedrība par atklātību „Delna”

Zemgales NVO Centrs

Biedrība Pro – police Latvia

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”

Privātpersonas: 

Krista Baumane, uzņēmēja, blogere
Vjačeslavs Kaščejevs, zinātnieks
Kārlis Vērpe, filosofs
Gustavs Strenga, vēsturnieks
Līva Matuzele
Juris Pūce
Krista Burāne, režisore
Ilze Jaunberga, māksliniece

 

Domubiedru grupa “Cenzūrai Nē!” aicina uz tikšanos medijiem, kas veltīta Stambulas konvencijai

06.05.2016.

Domubiedru grupa “Cenzūrai Nē!” aicina uz tikšanos medijiem, kas veltīta Stambulas konvencijai š.g. 9. maijā plkst. 11.00 resursu centra sievietēm MARTA birojā,  Matīsa ielā 49-3, Rīgā

Tikšanās laikā sniegsim uz pierādījumiem un faktiem balstītu informāciju par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvenciju, skaidrosim konvencijas mērķus un nozīmi, kā arī atspēkosim Tieslietu ministrijas veiktās “juridiskās analīzes” faktu kļūdas, radītos maldus un mītus.

Latvija ir vienīgā valsts ES, kas vēl nav parakstījusi Stambulas konvenciju. Viens no iemesliem ir ievērojamā pretestība no dažādu interešu grupu pārstāvjiem. 2016. gada 5. maijā publicētā Tieslietu ministrijas uzdevumā veiktā konvencijas “juridiskā analīze” noslēdzas ar apšaubāmiem secinājumiem: konvenciju nevajag parakstīt, jo tā uzspiež svešu ideoloģiju, ir pretrunā Satversmei, apdraud cieņu pret neatkarības cīnītājiem un diskriminē vīriešus.

Vai Latvija ir unikāla Eiropas Savienības valsts, vienīgā, kur vēl valda “veselais saprāts”, kas izpaužas iebildumos pret Stambulas konvenciju, vai tieši otrādi – problēma ir tā saucamajā Tieslietu ministrijas “juridiskā analīzē”, kas apzināti vai kompetences trūkuma dēļ kļūdās interpretācijā? Cik objektīva ir ministrijas “juridiskā analīze” un kādu grupu intereses pārstāv?

Preses konferencē par konvenciju viedokli paudīs:

  • Iluta Lāce, MARTA direktore, dzimumu līdztiesības eksperte;
  • dr.iur. Kristīne Krūma, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektore, LR Satversmes tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas ad hoc tiesnese;
  • Ilmārs Šlāpins, portāla Satori galvenais redaktors;
  • Dace Rezeberga, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas valdes locekle, Rīgas Stradiņa universitātes profesore.

 

Kontaktinformācija:

Iveta Ķelle

Tālr.: 29156214

E-pasts: iveta.kelle@gmail.com

 

“Cenzūrai NĒ!”

+371 29 29 69 99

cenzura.ne@gmail.com

https://necenzurai.wordpress.com

TW/@CenzuraiNE

FB/CenzuraiNe

Seminārā skaidrojām mītus par seksuālo izglītību

Tā dēvētie “tikumības grozījumi” Izglītības likumā un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas skolās ir apliecinājums Latvijas politiķu vēlmei iejaukties izglītības saturā, paverot durvis cenzūrai un manipulējamai informācijai. Viens no Latvijā biežāk ekspluatētajiem mītiem seksuālā izglītība sekmē pāragras seksuālas attiecības. Somijas valsts, kas lepojas ar vienu no labākajām izglītības sistēmām pasaulē pieredze liecina par pretējo.

Šādas atziņas izskanēja domubiedru grupas „Cenzūrai nē!” organizētajā seminārā “Par izglītotu izvēli”. Situācijā, kad Latvijā strauji palielinās HIV un citu seksuāli transmisīvo infekciju izplatība, pieaug vardarbība pret sievietēm un sabiedrībā valda stereotipi par dzimumu līdztiesību, ir svarīgi rūpēties par to, lai ikvienam būtu pietiekošas zināšanas par savu un partnera seksuālo veselību un harmonisku attiecību veidošanu.

Pasaules veselības organizācijas (PVO) eksperte, PVO Seksuālās izglītības standartu Eiropā līdzautore, bērnu psihiatre Raisa Kačiatore (Raisa Cacciatore), uzsvēra, ka bērniem jau no mazotnes nepieciešams apgūt zināšanas un prasmes, kas palīdz izprast savu ķermeni, sasvstarpējās attiecības un sajūtas. Svarīgi ir arī iemācīt drošības iemaņas pret aizskārumu – prasmi pateikt “nē!” un pastāstīt par notikušo pieaugušajam. Saskaņā ar R. Kačiatores teikto, seksuālajai izglītībai šajā vecumā jāietver tēmas, kas ir pielāgotas bērnu vecuma un attīstības līmenim.

Somijas eksperts jauniešu seksualitātes jautājumos ginekologs Dans Apters (Dan Apter) uzsvēra, ka ir vairāki veidi, kā pusaudži un jaunieši var saņemt seksuālo izglītību – ģimene, vienaudži, mediķi un sociālie darbinieki, taču pēdējā laikā arvien lielāka nozīme ir medijiem. Tāpēc svarīga ir seksuālā izglītošana skolās, kas nodrošina kvalitatīvas zināšanas un veicina atbildīgu izvēli. Runājot par Somijas pieredzi, D.Apters skaidroja, ka seksuālā izglītība šajā valstī ievesta 1970.gadā, bet kopš 1972.gada pašvaldībām ir pienākums nodrošināt bezmaksas konsultācijas par kontracepciju. Saskaņā ar eksperta teikto, aizvadītā gadsimta deviņdesmito gadu vidū valsti skāra ekonomiskā krīze, tāpēc tika samazināta seksuālās izglītības un sniegto pakalpojumu intensitāte. Rezultātā pieaudzis gan pārtraukto grūtniecību un dzemdību skaits 15-19 gadus vecu meiteņu vidū, gan arī inficēšanās ar seksuāli transmisīvajām infekcijām gadījumu skaits. Tāpat D.Apters uzsvēra, ka statistikas dati liecina, ka jauniešu vidū, kuri saņem seksuālo izglītību, ir tendence uzsākt seksuālās attiecības vēlāk. Nobeigumā Somijas eksperts uzsvēra, ka skolas uzdevums ir sniegt vecumam atbilstošu un korektu informāciju. Bet bērniem un vecākiem ir jādomā tālāk, kā ar šo informāciju rīkoties.

Seminārā arī uzstājās Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms, kurš skaidroja ģimenes politikas Zviedrijā saistību ar valsts ekonomisko attīstību. Savukārt Re:Baltica žurnāliste Inga Spriņģe izstāstīja galvenos secinājumus par ģimenes vērtību ideoloģijas izmantošanu sabiedrības šķelšanā. Noslēgumā Latvijas Universitātes pedagoģijas profesore Zanda Rubene skaidroja atšķirības starp rīcībspējīgu un paklausīgu bērnu, pieskaroties audzināšanas un izglītošanas scenārijiem.

Semināra norisi atbalstīja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, filozofijas un literatūras interneta portāls Satori, viesnīca Hotel Bergs. Seminārā tiešraidi nodrošināja portāls Delfi.lv.

Cenzūrai Nē! ir brīvprātīgo domubiedru grupa, kas par savu mērķi izvirzījusi sabiedrības informēšanu par tādu likumprojektu un rīcībpolitiku izstrādi, kuru ieviešana var novest pie izglītības satura cenzēšanas Latvijas skolās un veselības izglītības ierobežošanas. Organizācijas, kas pievienojušās grupai, apskatāmas Cenzūrai NĒ! blogā

Plašāka informācija

Jana Simanovska, Tālr.: 29296999

E-pasts: cenzura.ne@gmail.com.

Par izglītotu izvēli

Lai kliedētu mītus un sniegtu patiesu, uz pierādījumiem balstītu informāciju, domubiedru grupa „Cenzūrai nē!” organizē semināru, kurā vietējie un starptautiskie eksperti skaidros “tikumības grozījumu” kontekstu un atspēkos izplatītākos grozījumu Izglītības likumā aizstāvju radītos mītus.

Seminārs norisināsies š.g. 19.janvārī plkst. 10:45-15:00 viesnīcā “Hotel Bergs”, Rīgā, Elizabetes ielā 83/85. Reģistrācija vietu trūkuma dēļ nenotiek.

Semināru var skatīties tiešsaistē.

Semināra programma

Pirmoreiz norisināsies mītu atspēkošanas seminārs “Par izglītotu izvēli”

14.01.2016.

Pēdējo pāris gadu laikā virkne politiķu, nevalstisko organizāciju aktīvistu un vecāku plaši izmantojuši dažādus mītus un nepatiesu informāciju, kas skar jauniešu seksuālo izglītību. Rezultātā Latvijā ir pieņemti tā dēvētie “tikumības grozījumi” Izglītības likumā un šobrīd tiek izstrādātas “tikumības vadlīnijas”.

 Daži no izplatītākajiem mītiem:

  • Pasaules Veselības organizācija (PVO) māca bērniem masturbēt jau no zīdaiņa vecuma.
  • Dzimumaudzināšanas stundas samaitā bērnus un mudina nodarboties ar seksu.
  • Zviedrijas bērnudārzos tiek veidoti bezdzimuma bērni.

Lai kliedētu mītus un sniegtu patiesu, uz pierādījumiem balstītu informāciju, domubiedru grupa „Cenzūrai nē!” organizē semināru, kurā vietējie un starptautiskie eksperti skaidros “tikumības grozījumu” kontekstu un atspēkos izplatītākos grozījumu Izglītības likumā aizstāvju radītos mītus. Seminārs norisināsies š.g. 19.janvārī plkst. 10:45-15:00 viesnīcā “Hotel Bergs”, Rīgā, Elizabetes ielā 83/85.

Seminārā PVO eksperti no Somijas – seksuālās veselības vadlīniju izstrādātāja, bērnu psihiatre Raisa Kačiatore un eksperts jauniešu seksualitātes jautājumos, ginekologs Dans Apters skaidros, kāds bija Eiropas seksuālās audzināšanas vadlīniju mērķis. Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms pamatos dzimumneitrālās audzināšanas politiku zviedru bērnudārzos. Savukārt Re:Baltica žurnāliste Inga Spriņģe izstāstīs galvenos secinājumus par ģimenes vērtību ideoloģijas izmantošanu sabiedrības šķelšanā. Noslēgumā Latvijas Universitātes pedagoģijas profesore Zanda Rubene skaidros atšķirības starp rīcībspējīgu un paklausīgs bērnu, pieskaroties audzināšanas un izglītošanas scenārijiem.

Semināra programma

Par domubiedru grupu “Cenzūrai Nē!”

“Cenzūrai Nē! ir brīvprātīgo domubiedru grupa, kas par savu mērķi izvirzījusi sabiedrības informēšanu par tādu likumprojektu un rīcībpolitiku izstrādi, kuru ieviešana var novest pie izglītības satura cenzēšanas Latvijas skolās un veselības izglītības ierobežošanas. Organizācijas, kas pievienojušās grupai, apskatāmas Cenzūrai NĒ! blogā: www.necenzurai.wordpress.com

Plašāka informācija

Jana Simanovska

Tālr.: 29296999

E-pasts: cenzura.ne@gmail.com.